استاندارد لوله پلی اتیلن فاضلابی

استاندارد فاضلابی(استاندارد ۱۴۴۲۷ لوله پلی اتیلن)

استاندارد لوله پلی اتیلن فاضلابی – سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی اتیلن
استانداردهای ملی ۱۴۴۲۷، الزامات سامانه لوله گذاری و اجزاء ساخته شده از پلی اتیلن PE را مشخص می کند.سامانه لوله گذاری مورد اشاره در استاندارد۱۴۴۲۷، در آبرسانی برای مصارف انسانی از جمله آب آشامیدنی و آب خام قبل از تصفیه، آبرسانی برای سایر مصارف،جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی تحت فشار، جمع آوری و انتقال فاضلاب تحت خلأ استفاده می شود.

استاندارد ملی ۱۴۴۲۷ در هفت استاندارد ۱۴۴۲۷ایران بخش تدوین شده است که بخش ششم آن تا حال حاضر به تصویب نرسیده است ولی ۶ بخش دیگر لازم الاجرا میباشند.

الزامات و روش های آزمون سامانه لوله گذاری در استانداردهای ملی ۲-۱۴۴۲۷ و ۳-۱۴۴۲۷ و ۴-۱۴۴۲۷ مشخص می شوند.الزامات کارایی سامانه در استاندارد ملی ۵-۱۴۴۲۷ ارائه می شود.راهنمای ارزیابی انطباق در استاندارد ملی ۷-۱۴۴۲۷ ارائه می شود

HDPE pipe on truck 1 - استاندارد لوله پلی اتیلن فاضلابی
فروش لوله پلی اتیلن فاضلابی
IMG 0376 1 - استاندارد لوله پلی اتیلن فاضلابی
اجرای فاضلابی
maxresdefault 1 - استاندارد لوله پلی اتیلن فاضلابی
فاضلاب شهریبدون برچسب