اندازه اسمی لوله چیست

اندازه اسمی لوله چیست ( چیست DN )

قطر اسمی لوله (DN) چیست؟

اندازه اسمی لوله چیست؟ درواقع پارامتر “سایز اسمی لوله” ( DN ) مشابه پارامتر “سایز اسمی لوله” ( NPS ) مشخصه ای بدون بعد از اندازه لوله است که در سیستم واحد متریک و به وسیله سازمان جهانی استاندارد ( ISO ) توسعه یافته است. این پارامتر نیز بیش از اینکه مشخص کننده اندازه واقعی لوله باشد به عنوان روشی برای متمایز ساختن لوله ها از یکدیگر و نام گذاری آن ها مورد استفاده قرار می­گیرد.

main qimg ef9d14fdfa25163755f80dfeb0bee899 1 - اندازه اسمی لوله چیست
اندازه اسمی لوله چیست

پارامتر “سایز اسمی لوله” (Diameter Nominal _ DN ) مشابه پارامتر اندازه اسمی لوله یا “سایز اسمی لوله” ( Nominal Pipe Size _ NPS ) مشخصه ای بدون بعد از اندازه لوله است که در سیستم واحد متریک و به وسیله سازمان جهانی استاندارد ( International Organization for Standardization ISO ) توسعه یافته است. این پارامتر نیز بیش از اینکه مشخص کننده اندازه واقعی لوله باشد به عنوان روشی برای متمایز ساختن لوله ها از یکدیگر و نام گذاری آن ها مورد استفاده قرار می­گیرد. به عنوان مثال طبق استاندارد ANSI / ASME B36.10 برای یک لوله با DN برابر با ۱۰۰ و ضخامت ۱۱/۲ میلیمتر، قطر خارجی برابر با ۳/۱۱۴ میلیمتر و قطر داخلی برابر با ۰۸/۱۱۰ میلیمتر است.

جدول زیر مرجعی مشترک برای تبدیل بین واحد های مرسوم آمریکا (NPS  در سیستم اینچی  US) و واحدهای متریک ( DN در سیستم متریکSI ) است.

سایز اسمی لوله DN( Diameter Nominal )سایز اسمی لوله NPS( Nominal Pipe Size )
۶۱/۸
۸۱/۴
۱۰۳/۸
۱۵۱/۲
۲۰۳/۴
۲۵۱
۳۲۱ ۱/۴
۴۰۱ ۱/۲
۵۰۲
۶۵۲ ۱/۲
۸۰۳
۹۰۳ ۱/۲
۱۰۰۴
۱۲۵۵
۱۵۰۶
۲۰۰۸
۲۵۰۱۰
۳۰۰۱۲
۳۵۰۱۴
۴۰۰۱۶
۴۵۰۱۸
۵۰۰۲۰
۵۵۰۲۲
۶۰۰۲۴
۶۵۰۲۶
۷۰۰۲۸
۷۵۰۳۰
۸۰۰۳۲
۸۵۰۳۴
۹۰۰۳۶
۹۵۰۳۸
۱۰۰۰۴۰
۱۰۵۰۴۲
۱۱۰۰۴۴
۱۱۵۰۴۶
۱۲۰۰۴۸
۱۳۰۰۵۲
۱۴۰۰۵۶
۱۵۰۰۶۰
۱۶۰۰۶۴
۱۷۰۰۶۸
۱۸۰۰۷۲
۱۹۰۰۷۶
۲۰۰۰۸۰
۲۲۰۰۸۸
What is nominal diameter of a pipe - اندازه اسمی لوله چیست
اندازه اسمی لوله چیست

نکته دیگری که در مورد این جدول می­توان بیان کرد این است که برای لوله های با اندازه اسمی NPS بزرگتر از ۳ ½ مقدار سایز اسمی لوله DN برابر با حاصلضرب NPS در عدد ۲۵ است.

معمولاً اندازه لوله ها، اتصالات، فلنج ها و شیرها در استانداردهای پرکاربرد و معتبر دنیا برای هر دو سیستم متریک ( به عنوان DN ) و سیستم اینچی ( به عنوان NPS ) گزارش شده است.