دریچه منهول کوپلیمری

دریچه منهول کوپلیمر چیست ;کو پلیمر ، پلیمر هایی هستند که از پلیمراسیون دو یا چند منومتر مختلف و مناسب با یکدیگر به وجود می آیند که از این راه می توان پلیمر را با ساختمان های متفاوتی به وجود آورد .

در کوپلیمریزاسیون دو منو متر a و b و واکنش زنجیره دار انتهای رشد کنندهه خود داشته باشندخواص کوپلیمر ها :اگر منومتر ها با همدیگر واکنش بدهند و یک کوپلیمر را به وجود بیاورند این کوپلیمر اغلب خواص کاملا متفاوتی نسبت به مخلوط فیزیکی دو هموپلیمر جداگانه خواهد داشت ، خواص یک گو پلی مر به روشنی بستگی به نجوه توزیع واحد ها دارد. 

کوپلیمرها انواع مختلفی دارند و لیکن می توان آنها را به چهار نوع مجزا از کوپلیمرها به صورت تصادفی ، تناوبی ، دسته ای و پیوندی دسته بندی نمود.بر اساس استاندارد BS EN 124 دریچه به پنج گروه تقسیم می شوند ( این تقسیم بندی بر اساس بار قابل تحمل این درب ها و موارد کاربرد آنها مشخص می کند )گروه ۱مناطقی که تنها عابر پیاده و دوچرخه تردد می کنندکلاس A15تحمل بار ( KN) ۱۵تحمل بار ( LBF) ۳۳۷۵گروه ۲پیاده رو ها و پارکینگ هاکلاس B 125تحمل بار ( KN) 125تحمل بار ( LBF) ۲۸۱۰۰گروه ۳درپوش نصب شده بر روی مجاری آب حاشیه جاده هاکلاس C 250تحمل بار ( KN) 250تحمل بار ( LBF) ۵۶۲۰۰گروه ۴توقف گاه ها و حاشیه جاده های تردد وسائل نقلیه سنگینکلاس D400تحمل بار ( KN) 400تحمل بار ( LBF) ۸۹۹۲۵گروه ۵مناطق تردد وسائل فوق سنگین مانند اسکله ها و فرود کاه هاکلاس E600تحمل بار ( KN) 600تحمل بار ( LBF) ۱۳۴۸۸۵ پتیلن صنعت محصولات خود را بر اساس استاندارد های شرکت ملی استاندارد ایران تولید می نماید .

استاندارد های دریچه به شرح زیر است :

استانداردها

نوع آزمون

استاندارد

مقاومت به مواد شیمیایی ASTM D 543
خصوصیات کششی ASTM D 638:2003
انعطاف پذیری ASTM D 790:2003
سختی سنجی ASTM D 2583:1994
اشتعال پذیری ASTM D 635: 2003
جذب آب ASTM D 570:1994
تابش نور خورشید ASTM D 1501:1994