مشخصات فنی لوله های پلی اتیلن​

جداول مشخصات فنی لوله های پلی اتیلن و ضخامت بر اساس استاندارد DIN8074 و استاندارد ISIRI 1331 وISIRI 14421 برای لوله پلی اتیلن PE100 با ضریب ایمنی ۱.۲۵ و شرایط دمایی ۲۰ درجه و ۵۰ سال فشار کار مجاز تنظیم گردیده است.

  WATER SUPPLY HDPE PIPE WALL THICKNESS AND MASS TABLE ACCORDING TO DIN 8074
  PIPE

  SERIES

  ۲۵ ۲۰ ۱۶ ۱۲.۵ ۱۰.۵ ۱۰ ۸.۳ ۸ ۶.۳ ۵ ۴ ۳.۲ ۲.۵ ۲
  SDR ۵۱ ۴۱ ۳۳ ۲۶ ۲۲ ۲۱ ۱۷.۶ ۱۷ ۱۳.۶ ۱۱ ۹ ۷.۴ ۶ ۵
  PE 63 PN 2 PN2.5 PN3.2 PN4 PN4.8 PN5 PN6 PN6.3 PN8 PN10 PN12.4 PN15.9 PN19.9 PN24.9
  PE 80 PN2.5 PN3.2 PN4 PN5 PN6 PN6.3 PN7.5 PN8 PN10 PN12.5 PN16 PN20 PN25 PN32
  PE 100 PN3.2 PN4 PN5 PN6.3 PN7.5 PN8 PN9.6 PN10 PN12.5 PN16 PN20 PN25 PN32 PN40
  d S Mass S Mass S Mass S Mass S Mass S Mass S Mass S Mass S Mass S Mass S Mass S Mass S Mass S Mass
  ۱۰ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ۱.۸ ۰.۰۴۸ ۲.۰ ۰.۰۵۲
  ۱۲ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ۱.۸ ۰.۰۶۰ ۲.۰ ۰.۰۶۴ ۲.۴ ۰.۰۷۴
  ۱۶ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ۱.۸ ۰.۰۸۴ ۲.۲ ۰.۰۹۹ ۲.۷ ۰.۱۱۵ ۳.۳ ۰.۱۳۳
  ۲۰ - - - - - - - - - - - - - - - - ۱.۸ ۰.۱۰۷ ۱.۹ ۰.۱۱۲ ۲.۳ ۰.۱۳۳ ۲.۸ ۰.۱۵۴ ۳.۴ ۰.۱۸۰ ۴.۱ ۰.۲۰۷
  ۲۵ - - - - - - - - - - - - - - ۱.۸ ۰.۱۳۷ ۱.۹ ۰.۱۴۴ ۲.۳ ۰.۱۷۱ ۲.۸ ۰.۲۰۰ ۳.۵ ۰.۲۴۰ ۴.۲ ۰.۲۷۸ ۵.۱ ۰.۳۲۰
  ۳۲ - - - - - - - - - - - - ۱.۸ ۰.۱۷۹ ۱.۹ ۰.۱۸۷ ۲.۴ ۰.۲۳۲ ۲.۹ ۰.۲۷۲ ۳.۶ ۰.۳۲۷ ۴.۴ ۰.۳۸۶ ۵.۴ ۰.۴۵۴ ۶.۵ ۰.۵۲۰
  ۴۰ - - - - - - ۱.۸ ۰.۲۲۷ ۱.۹ ۰.۲۳۸ ۱.۹ ۰.۲۳۹ ۲.۳ ۰.۲۸۵ ۲.۴ ۰.۲۹۵ ۳.۰ ۰.۳۵۶ ۳.۷ ۰.۴۳۰ ۴.۵ ۰.۵۰۹ ۵.۵ ۰.۶۰۰ ۶.۷ ۰.۷۰۱ ۸.۱ ۰.۸۰۹
  ۵۰ - - - - ۱.۸ ۰.۲۸۷ ۲.۰ ۰.۳۱۴ ۲.۳ ۰.۳۶۱ ۲.۴ ۰.۳۷۴ ۲.۹ ۰.۴۴۰ ۳.۰ ۰.۴۵۳ ۳.۷ ۰.۵۴۹ ۴.۶ ۰.۶۶۶ ۵.۶ ۰.۷۸۸ ۶.۹ ۰.۹۳۶ ۸.۳ ۱.۰۹ ۱۰.۱ ۱.۲۶
  ۶۳ - - ۱.۸ ۰.۳۶۴ ۲.۰ ۰.۳۹۹ ۲.۵ ۰.۴۹۴ ۲.۹ ۰.۵۶۳ ۳.۰ ۰.۵۸۰ ۳.۶ ۰.۶۸۸ ۳.۸ ۰.۷۲۱ ۴.۷ ۰.۸۷۳ ۵.۸ ۱.۰۵ ۷.۱ ۱.۲۶ ۸.۶ ۱.۴۷ ۱۰.۵ ۱.۷۳ ۱۲.۷ ۱.۹۹
  ۷۵ ۱.۸ ۰.۴۳۶ ۱.۹ ۰.۴۵۷ ۲.۳ ۰.۵۵۱ ۲.۹ ۰.۶۷۵ ۳.۵ ۰.۸۰۷ ۳.۶ ۰.۸۲۸ ۴.۳ ۰.۹۷۶ ۴.۵ ۱.۰۲ ۵.۶ ۱.۲۴ ۶.۸ ۱.۴۷ ۸.۴ ۱.۷۶ ۱۰.۳ ۲.۰۹ ۱۲.۵ ۲.۴۴ ۱۵.۱ ۲.۸۲
  ۹۰ ۱.۸ ۰.۵۲۵ ۲.۲ ۰.۶۴۳ ۲.۸ ۰.۷۹۱ ۳.۵ ۰.۹۷۸ ۴.۱ ۱.۱۴ ۴.۳ ۱.۱۸ ۵.۱ ۱.۳۹ ۵.۴ ۱.۴۶ ۶.۷ ۱.۷۷ ۸.۲ ۲.۱۲ ۱۰.۱ ۲.۵۴ ۱۲.۳ ۳.۰۰ ۱۵.۰ ۳.۵۱ ۱۸.۱ ۴.۰۵
  ۱۱۰ ۲.۲ ۰.۷۸۶ ۲.۷ ۰.۹۴۳ ۳.۴ ۱.۱۷ ۴.۲ ۱.۴۳ ۵.۰ ۱.۶۷ ۵.۳ ۱.۷۷ ۶.۳ ۲.۰۸ ۶.۶ ۲.۱۷ ۸.۱ ۲.۶۲ ۱۰.۰ ۳.۱۴ ۱۲.۳ ۳.۷۸ ۱۵.۱ ۴.۴۹ ۱۸.۳ ۵.۲۴ ۲۲.۱ ۶.۰۴
  ۱۲۵ ۲.۵ ۱.۰۰ ۳.۱ ۱.۲۳ ۳.۹ ۱.۵۱ ۴.۸ ۱.۸۴ ۵.۷ ۲.۱۶ ۶.۰ ۲.۲۷ ۷.۱ ۲.۶۶ ۷.۴ ۲.۷۶ ۹.۲ ۳.۳۷ ۱۱.۴ ۴.۰۸ ۱۴.۰ ۴.۸۷ ۱۷.۱ ۵.۷۷ ۲۰.۸ ۶.۷۵ ۲۵.۱ ۷.۷۹
  ۱۴۰ ۲.۸ ۱.۲۵ ۳.۵ ۱.۵۴ ۴.۳ ۱.۸۸ ۵.۴ ۲.۳۲ ۶.۴ ۲.۷۲ ۶.۷ ۲.۸۳ ۸.۰ ۳.۳۴ ۸.۳ ۳.۴۶ ۱۰.۳ ۴.۲۲ ۱۲.۷ ۵.۰۸ ۱۵.۷ ۶.۱۱ ۱۹.۲ ۷.۲۵ ۲۳.۳ ۸.۴۷ ۲۸.۱ ۹.۷۶
  ۱۶۰ ۳.۲ ۱.۶۳ ۴.۰ ۲.۰ ۴.۹ ۲.۴۲ ۶.۲ ۳.۰۴ ۷.۳ ۳.۵۴ ۷.۷ ۳.۷۲ ۹.۱ ۴.۳۵ ۹.۵ ۴.۵۲ ۱۱.۸ ۵.۵۰ ۱۴.۶ ۶.۶۷ ۱۷.۹ ۷.۹۶ ۲۱.۹ ۹.۴۴ ۲۶.۶ ۱۱.۰ ۳۲.۱ ۱۲.۷
  ۱۸۰ ۳.۶ ۲.۰۵ ۴.۴ ۲.۴۹ ۵.۵ ۳.۰۷ ۶.۹ ۳.۷۹ ۸.۲ ۴.۴۷ ۸.۶ ۴.۶۷ ۱۰.۲ ۵.۴۸ ۱۰.۷ ۵.۷۱ ۱۳.۳ ۶.۹۸ ۱۶.۴ ۸.۴۲ ۲۰.۱ ۱۰.۱ ۲۴.۶ ۱۱.۹ ۲۹.۹ ۱۴.۰ ۳۶.۱ ۱۶.۱
  ۲۰۰ ۳.۹ ۲.۴۶ ۴.۹ ۳.۰۵ ۶.۲ ۳.۸۴ ۷.۷ ۴.۶۹ ۹.۱ ۵.۵۱ ۹.۶ ۵.۷۸ ۱۱.۴ ۶.۷۹ ۱۱.۹ ۷.۰۵ ۱۴.۷ ۸.۵۶ ۱۸.۲ ۱۰.۴ ۲۲.۴ ۱۲.۴ ۲۷.۴ ۱۴.۸ ۳۳.۲ ۱۷.۲ ۴۰.۱ ۱۹.۹
  ۲۲۵ ۴.۴ ۳.۱۲ ۵.۵ ۳.۸۶ ۶.۹ ۴.۷۷ ۸.۶ ۵.۸۹ ۱۰.۳ ۷.۰۰ ۱۰.۸ ۷.۳۰ ۱۲.۸ ۸.۵۵ ۱۳.۴ ۸.۹۳ ۱۶.۶ ۱۰.۹ ۲۰.۵ ۱۳.۱ ۲۵.۲ ۱۵.۸ ۳۰.۸ ۱۸.۶ ۳۷.۴ ۲۱.۸ ۴۵.۱ ۲۵.۲
  ۲۵۰ ۴.۹ ۳.۸۳ ۶.۲ ۴.۸۳ ۷.۷ ۵.۹۲ ۹.۶ ۷.۳۰ ۱۱.۴ ۸.۵۹ ۱۱.۹ ۸.۹۳ ۱۴.۲ ۱۰.۶ ۱۴.۸ ۱۱.۰ ۱۸.۴ ۱۳.۴ ۲۲.۷ ۱۶.۲ ۲۷.۹ ۱۹.۴ ۳۴.۲ ۲۳.۰ ۴۱.۶ ۲۷.۰ ۵۰.۱ ۳۱.۱
  ۲۸۰ ۵.۵ ۴.۸۳ ۶.۹ ۵.۹۸ ۸.۶ ۷.۴۰ ۱۰.۷ ۹.۱۰ ۱۲.۸ ۱۰.۸ ۱۳.۴ ۱۱.۳ ۱۵.۹ ۱۳.۲ ۱۶.۶ ۱۳.۷ ۲۰.۶ ۱۶.۸ ۲۵.۴ ۲۰.۳ ۳۱.۳ ۲۴.۳ ۳۸.۳ ۲۸.۹ ۴۶.۵ ۳۳.۸ ۵۶.۲ ۳۹.۰
  ۳۱۵ ۶.۲ ۶.۱۲ ۷.۷ ۷.۵۲ ۹.۷ ۹.۳۷ ۱۲.۱ ۱۱.۶ ۱۴.۴ ۱۳.۶ ۱۵.۰ ۱۴.۲ ۱۷.۹ ۱۶.۷ ۱۸.۷ ۱۷.۴ ۲۳.۲ ۲۱.۲ ۲۸.۶ ۲۵.۶ ۳۵.۲ ۳۰.۸ ۴۳.۱ ۳۶.۵ ۵۲.۳ ۴۲.۷ ۶۳.۲ ۴۹.۳
  ۳۵۵ ۷.۰ ۷.۷۳ ۸.۷ ۹.۵۵ ۱۰.۹ ۱۱.۸ ۱۳.۶ ۱۴.۶ ۱۶.۲ ۱۷.۳ ۱۶.۹ ۱۸.۰ ۲۰.۱ ۲۱.۲ ۲۱.۱ ۲۲.۱ ۲۶.۱ ۲۶.۹ ۳۲.۲ ۳۲.۵ ۳۹.۷ ۳۹.۱ ۴۸.۵ ۴۶.۳ ۵۹.۰ ۵۴.۳ - -
  ۴۰۰ ۷.۹ ۹.۸۲ ۹.۸ ۱۲.۱ ۱۲.۳ ۱۵.۱ ۱۵.۳ ۱۸.۶ ۱۸.۲ ۲۱.۹ ۱۹.۱ ۲۲.۹ ۲۲.۷ ۲۶.۹ ۲۳.۷ ۲۸.۰ ۲۹.۴ ۳۴.۱ ۳۶.۳ ۴۱.۳ ۴۴.۷ ۴۹.۶ ۵۴.۷ ۵۸.۸ ۶۶.۵ ۶۸.۹ - -
  ۴۵۰ ۸.۸ ۱۲.۳ ۱۱.۰ ۱۵.۳ ۱۳.۸ ۱۹.۰ ۱۷.۲ ۲۳.۵ ۲۰.۵ ۲۷.۷ ۲۱.۵ ۲۸.۹ ۲۵.۵ ۳۴.۰ ۲۶.۷ ۳۵.۴ ۳۳.۱ ۴۳.۲ ۴۰.۹ ۵۲.۳ ۵۰.۳ ۶۲.۷ ۶۱.۵ ۷۴.۴ - - - -
  ۵۰۰ ۹.۸ ۱۵.۲ ۱۲.۳ ۱۹.۰ ۱۵.۳ ۲۳.۴ ۱۹.۱ ۲۸.۹ ۲۲.۸ ۳۴.۲ ۲۳.۹ ۳۵.۷ ۲۸.۴ ۴۲.۰ ۲۹.۷ ۴۳.۸ ۳۶.۸ ۵۳.۳ ۵۴.۴ ۶۴.۵ ۵۵.۸ ۷۷.۳ ۶۸.۳ ۹۱.۸ - - - -
  ۵۶۰ ۱۱ ۱۹.۱ ۱۳.۷ ۲۳.۶ ۱۷.۲ ۲۹.۴ ۲۱.۴ ۳۶.۲ ۲۵.۵ ۴۲.۸ ۲۶.۷ ۴۴.۷ ۳۱.۷ ۵۲.۵ ۳۳.۲ ۵۴.۸ ۴۱.۲ ۶۶.۹ ۵۰.۸ ۸۰.۸ ۶۲.۵ ۹۷.۰ - - - - - -
  ۶۳۰ ۱۲.۳ ۲۴.۰ ۱۵.۴ ۲۹.۹ ۱۹.۳ ۳۷.۱ ۲۴.۱ ۴۵.۹ ۲۸.۷ ۵۴.۱ ۳۰.۰ ۵۶.۴ ۳۵.۷ ۶۶.۵ ۳۷.۴ ۶۹.۴ ۴۶.۳ ۸۴.۶ ۵۷.۲ ۱۰۲ - - - - - - - -

  جدول زیر نشان دهنده ابعاد و حداکثر فشار کار برای لوله های HDPE بر اساس ماده PE100 و دمای سرویس آب در ۲۰ درجه است.

  Dimension Ratio
   SDR51
  SDR41 
  SDR33 
  SDR26
  SDR21
  SDR17.6
  Pressure
  (bar)
  PN3.2
  PN4
  PN5
  PN6.4
  PN8
  PN9.6
  Outside Diameter (mm)
  Minimum Wall Thickness (mm)
  Minimum Wall Thickness (mm)
  Minimum Wall Thickness (mm)
  Minimum Wall Thickness (mm)
  Minimum Wall Thickness (mm)
  Minimum Wall Thickness (mm)
  ۲۰
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  ۲۵
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  ۳۲
  -
  -
  -
  -
  -
  ۱.۸
  ۴۰
  -
  -
  -
  ۱.۸
  ۱.۹
  ۲.۳
  ۵۰
  -
  -
  ۱.۸
  ۲.۰
  ۲.۴
  ۲.۹
  ۶۳
  -
  ۱.۸
  ۲.۰
  ۲.۵
  ۳.۰
  ۳.۶
  ۷۵
  ۱.۵
  ۱.۹
  ۲.۳
  ۲.۹
  ۳.۶
  ۴.۳
  ۹۰
  ۱.۸
  ۲.۲
  ۲.۸
  ۳.۵
  ۴.۳
  ۵.۱
  ۱۱۰
  ۲.۲
  ۲.۷
  ۳.۴
  ۴.۲
  ۵.۳
  ۶.۳
  ۱۲۵
  ۲.۵
  ۳.۱
  ۳.۹
  ۴.۸
  ۶.۰
  ۷.۱
  ۱۴۰
  ۲.۸
  ۳.۵
  ۴.۳
  ۵.۴
  ۶.۷
  ۸.۰
  ۱۶۰
  ۳.۲
  ۴.۰
  ۴.۹
  ۶.۲
  ۷.۷
  ۹.۱
  ۱۸۰
  ۳.۶
  ۴.۴
  ۵.۵
  ۶.۹
  ۸.۶
  ۱۰.۲
  ۲۰۰
  ۳.۹
  ۴.۹
  ۶.۲
  ۷.۷
  ۹.۶
  ۱۱.۴
  ۲۲۵
  ۴.۴
  ۵.۵
  ۶.۹
  ۸.۶
  ۱۰.۸
  ۱۲.۸
  ۲۵۰
  ۴.۹
  ۶.۲
  ۷.۷
  ۹.۶
  ۱۱.۹
  ۱۴.۲
  ۲۸۰
  ۵.۵
  ۶.۹
  ۸.۶
  ۱۰.۷
  ۱۳.۴
  ۱۵.۹
  ۳۱۵
  ۶.۲
  ۷.۷
  ۹.۷
  ۱۲.۱
  ۱۵.۰
  ۱۷.۹
  ۳۵۵
  ۷
  ۸.۷
  ۱۰.۹
  ۱۳.۶
  ۱۶.۹
  ۲۰.۱
  ۴۰۰
  ۷.۹
  ۹.۸
  ۱۲.۳
  ۱۵.۳
  ۱۹.۱
  ۲۲.۷
  ۴۵۰
  ۸.۸
  ۱۱.۰
  ۱۳.۸
  ۱۷.۲
  ۲۱.۵
  ۲۵.۵
  ۵۰۰
  ۹.۸
  ۱۲.۳
  ۱۵.۳
  ۱۹.۱
  ۲۳.۹
  ۲۸.۴
  ۵۶۰
  ۱۱
  ۱۳.۷
  ۱۷.۲
  ۲۱.۴
  ۲۶.۷
  ۳۱.۷
  ۶۳۰
  ۱۲.۳
  ۱۵.۴
  ۱۹.۳
  ۲۴.۱
  ۳۰.۰
  ۳۵.۷
  ۷۱۰
  ۱۳.۹
  ۱۷.۴
  ۲۱.۸
  ۲۷.۲
  ۳۳.۹
  ۴۰.۲
  ۸۰۰
  ۱۵.۷
  ۱۹.۶
  ۲۴.۵
  ۳۰.۶
  ۳۸.۱
  ۴۵.۳
  ۹۰۰
  ۱۷.۶
  ۲۲.۰
  ۲۷.۶
  ۳۴.۴
  ۴۲.۹
  ۵۱.۰
  ۱۰۰۰
  ۱۹.۸
  ۲۴.۵
  ۳۰.۶
  ۳۸.۲
  ۴۷.۷
  ۵۶.۷
  ۱۲۰۰
  ۲۳.۵
  ۲۹.۴
  ۳۶.۷
  ۴۶.۹
  ۵۷.۲
  ۶۸.۰
  ۱۴۰۰
  ۳۴.۳
  ۴۲.۹
  ۵۳.۵
  ۶۶.۷
  ۷۹.۲
  ۱۶۰۰
  ۳۱.۴
  ۳۹.۲
  ۴۹.۰۰
  ۶۱.۲
  ۷۶.۲
  ۹۰.۶
  ۱۸۰۰
  -
  ۴۴
  ۵۵.۱
  ۶۸.۸
  ۸۵.۸
  -
  ۲۰۰۰
  -
  ۴۸.۹
  ۶۱.۲
  ۷۶.۴
  ۹۵.۳
  -
  ۲۲۵۰
  -
  ۵۵
  ۷۰.۰
  ۸۶
  ۱۰۷.۲
  -
  ۲۵۰۰
  -
  ۶۱.۲
  ۷۷.۷
  ۹۵.۶
  ۱۱۹.۱
  -