منهول استاندارد

منهول استاندارد

منهول استاندارد

فواصل منهولها با یکدیگر در مسیرهای مستقیم حداکثر ۱۲۵ متر باشد.

در هر نقطه ای که مسیر منحرف می گردد نیاز به ایجاد یک منهول می باشد (اگر زاویه انحراف کمتر از ۱۳۵ درجه باشد)
در فواصل بین دو دکل، در دو انتهای مسیر، دو منهول ایجاد گردد و مسیر بین آن نیز به فواصل مساوی منهول حفر گردد.
در پای هر دکل حتی الامکان یک منهول وجود داشته باشد. البته اگر در فاصله کمتر از ۱۵ متری دکل منهول وجود داشته باشد نیاز به منهول در پای دکل نمی باشد.
در کنار مراکز زون حتماً یک منهول وجود داشته باشد.
در محل ارتباط لوله کشی فولادی با کانال زمینی نیاز به حفر یک منهول می باشد.
در کنار اطاق کنترل منهول نیاز می باشد.
در جائیکه مسیر حفاری با کانال موجود ارتباط پیدا می کند نیز یک منهول نیاز می باشد. که می بایست منهول در کنار مسیر به لوله های موجود ارتباط داشته باشد.
در مسیری که از کانال موجود استفاده می شود و در بین مسیر به انشعاب نیاز می باشد در کنار کانال موجود یک منهول ایجاد و با مسیر ارتباط داده شود.
در استفاده از کانال موجودی که طولی بیشتر از ۱۲۵ متر دارد یک منهول در کنار کانال موجود حفر می گردد و ارتباط با مسیر برقرار می گردد.
در عبور از هر نوع کانال که باعث می شود لوله دفنی در معرض هوای آزاد قرار گیرد، استفاده از لوله های فلزی ضروری می باشد، نحوه عملکرد اینگونه است که دو سر لوله فلزی در دو طرف کانال بطول ۱ متر قرار گرفته و لوله پلی اتیلن از داخل این لوله ها عبور می کند در مقاطع ارتباط لوله PE و فلزی می بایست دور تا دور لوله را بتن ریزی کرد.
آن مقدار از لوله فلزی که مسیر لوله گذاری فلزی را به مسیر حفاری ارتباط می دهد می بایست با عایق مناسب بصورت دفنی در زمین قرار گیرد.
روش نصب منهول پیش ساخته

  1. گودبرداری محل ساخت منهول به ابعاد مورد نیاز طبق نقشه.

۲.اطمینان از مناسب بودن عمق حفاری با عمق منهول به گونه ای که مجموعه منهول و درب آن با سطح زمین هم ارتفاع گردد.

  1. نصب منهول در محل گود برداری شده .
  2. مونتاژ لوله های پی وی سی در دهانه شکافهای لوله و آب بندی کامل بدنه منهول با روشهای متناسب با منطقه.
  3. نصب دریچه بتنی مربوطه و نصب کل مجموعه.
بدون برچسب