نصب دریچه منهول

کلاس بندی محل نصب دریچه‌های کامپوزیت

کلاس بندی محل نصب دریچه‌های کامپوزیت به این صورت است که این دریچه های منهول در 6 کلاس مختلف تولید شده که بر اساس محل نصب دریچه منهول در سطح شهر انتخاب و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

راهنمایی گروه بندی (کلاس بندی دریچه منهول) بر اساس محل استفاده دریچه به شرح ذیل می‌باشد :

– گروه 1 A15 با تحمل 5/1 تن فقط براى معابر پیاده‌ها و دوچرخه سوارها

– گروه 2 B125 با تحمل 5/12 تن پیاده راه‌ها ، نواحی پیاده رو نظیر آن ، نواحی پارك خودرو

– گروه 3 C250 با تحمل 25 تن حاشیه جداول خیابان‌ها حداکثر 5/0 متر تا ماشین رو 2/0 متر تا پیاده‌راه

– گروه 4 D400 با تحمل 40 تن قسمت ماشین رو خیابان‌هاى اصلی

– گروه 5 E600 با تحمل 60 تن نواحی تردد و وسایل نقلیه سنگین از قبیل لنگرگاه‌ها و فرودگاه‌ها

– گروه 6 F900 با تحمل 90 تن نواحی ویژه تحمل کننده وسایل نقلیه سنگین همانند فرودگاه‌ها

جهت اطمینان از تحمل بار مورد نظر ، دریچه‌های منهول می‌بایستی در مراکز معتبر آزمایشگاهی تحت آزمون فشار( مطابق جدول ج-1 صفحه 67 و 68 استاندارد) قرار گیرند.