دانلود کاتالوگ معرفی محصولات پلی اتیلنی کیان صنعت پاسارگاد

دانلود کاتالوگ معرفی محصولات پلی اتیلنی کیان صنعت پاسارگاد

دانلود کاتالوگ معرفی محصولات پلی اتیلنی کیان صنعت پاسارگاد
منهول پلی اتیلن
نیوجرسی(موانع ترافیکی) پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن
هندهول پلی اتیلن
منهول برق
منهول مخابرات
منهول فاضلاب
منهول آبرسانی