آزمون‌های دریچه منهول

آزمون‌های دریچه منهول

دریچه‌های کامپوزیت می‌بایستی تحت آزمون‌های مختلفی مطابق (صفحه 52 الی 56 استاندارد) قرار گیرند.

ManholeCover1 1 - آزمون‌های دریچه منهول
دریچه منهول

آزمون‌های دریچه منهول فاضلاب به شرح ذیل می‌باشند :

۱ -مدول و تنش کششى

۲ -جذب آب

۳ -مقاومت در برابر سوخت خودرو

۴ -تغییر شکل تحت نیرو

۵ -مقاومت خزشى

۶ -مقاومت خستگی

۷ -مقاومت ضربه

۸ -پایداریی گرمائی

۹ -مقاومت ویژه سطح

۱۰ -مقاومت سایشى

۱۱ -مانائی دائمی

۱۲ -آزمون نیرو

۱۳ -مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش

بدون برچسب