آزمون‌های دریچه منهول

آزمون‌های دریچه منهول

دریچه‌های کامپوزیت می‌بایستی تحت آزمون‌های مختلفی مطابق (صفحه ۵۲ الی ۵۶ استاندارد) قرار گیرند.

دریچه منهول
دریچه منهول

آزمون‌های دریچه منهول فاضلاب به شرح ذیل می‌باشند :

۱ -مدول و تنش کششى

۲ -جذب آب

۳ -مقاومت در برابر سوخت خودرو

۴ -تغییر شکل تحت نیرو

۵ -مقاومت خزشى

۶ -مقاومت خستگی

۷ -مقاومت ضربه

۸ -پایداریی گرمائی

۹ -مقاومت ویژه سطح

۱۰ -مقاومت سایشى

۱۱ -مانائی دائمی

۱۲ -آزمون نیرو

۱۳ -مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش

بدون برچسب