مشخصات و ویژگی های دریچه منهول کامپوزیت

مشخصات و ویژگی های دریچه منهول کامپوزیت


این نوع از دریچه منهول کامپوزیتی بنا به مورد استفاده میتواند مختلف باشد و میتواند در ابعاد مختلفی ساخته شود.

fibrelite lightweight round cover - مشخصات و ویژگی های دریچه منهول کامپوزیت
مشخصات و ویژگی های کامپوزیت

اکثر سفارشات شرکت دارای ابعاد زیر بوده اند:

سایز کامپوزیتی
طول قطر دریچه ۲۶ ۳۲.۵ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰
اشکال کامپوزیت میتواند به شکلهای دایره، بیضی، مربع و مستطیل باشد.

کلاس های کاری درب های
۱.۵ تن ۱۲.۵ تن ۲۵ تن ۴۰ تن ۶۰ تن ۹۰ تن
اشکال کامپوزیت میتواند به شکلهای دایره، بیضی، مربع و مستطیل باشد.