نصب دریچه منهول

نصب دریچه منهول
امتیاز به مطلب

کلاس بندی محل نصب دریچه‌های کامپوزیت

کلاس بندی محل نصب دریچه‌های کامپوزیت به این صورت است که این دریچه های منهول در ۶ کلاس مختلف تولید شده که بر اساس محل نصب دریچه منهول در سطح شهر انتخاب و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Composite valves classes - نصب دریچه منهول

راهنمایی گروه بندی (کلاس بندی دریچه منهول) بر اساس محل استفاده دریچه به شرح ذیل می‌باشد :

– گروه 1 A15 با تحمل 5/1 تن فقط براى معابر پیاده‌ها و دوچرخه سوارها

– گروه 2 B125 با تحمل 5/12 تن پیاده راه‌ها ، نواحی پیاده رو نظیر آن ، نواحی پارك خودرو

– گروه 3 C250 با تحمل 25 تن حاشیه جداول خیابان‌ها حداکثر 5/0 متر تا ماشین رو 2/0 متر تا پیاده‌راه

– گروه 4 D400 با تحمل 40 تن قسمت ماشین رو خیابان‌هاى اصلی

– گروه 5 E600 با تحمل 60 تن نواحی تردد و وسایل نقلیه سنگین از قبیل لنگرگاه‌ها و فرودگاه‌ها

– گروه 6 F900 با تحمل 90 تن نواحی ویژه تحمل کننده وسایل نقلیه سنگین همانند فرودگاه‌ها

جهت اطمینان از تحمل بار مورد نظر ، دریچه‌های منهول می‌بایستی در مراکز معتبر آزمایشگاهی تحت آزمون فشار( مطابق جدول ج-1 صفحه 67 و 68 استاندارد) قرار گیرند.