سپتیک تانک

سپتیک در واقع یک رآکتور جهت جداسازی و تصفیه این مواد میباشد و دارای دو محفظه جداگانه است بطوریکه با جمع کردن چربیها در بالا و به دام انداختن مواد سنگین در پایین محفظه اولیه این مواد را جداسازی نموده و سپس در محفظه دوم با استفاده از باکتریهای هوازی ( در سپتیک های باهوازی ) و باکتری های بی هوازی(در سپتیک های بی هوازی) مواد موجود را تجزیه نموده و بدینوسیله فاضلاب را تصفیه مینمایند.