منهول آجری

Brick manhole2 800x450 - منهول آجری

:منهول آجری

از گذشته تا به امروز از منهول ها برای اتصال چندین شبکه و خطوط  لوله های فاضلاب در سیستم فاضلاب استفاده می شود.

منهول آجری منهولی است که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفته و به عنوان منهولی سنتی نام برده می شود.و از نظر قیمت ارزانتر می باشد اما معایبی نیز دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

hqdefault - منهول آجری

  √  محدودیت استفده از منهول در ارتفاع بیش از ۳ متر

  √ عدم مقاومت در برابر ضربات یا حرکات زلزله

  √ امکان نشت فاضلاب از دیواره و حتی امکان نشت از محل اتصال لوله ها به منهول آجری

  √ عدم مقاومت در برابر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب (خوردگی )

  √ زبر بودن منهول آجری در محل مجرای کف